• Follow us on
  • rss

Politica de confiden?ialitate

Fiesta del Cine este un eveniment marca ADFR (Asocia?ia de Dezvoltare a Filmului Românesc), cu sediul social în B-dul Aviatorilor nr. 43, etaj 1, camera 7, sector 1, Bucure?ti, înregistrat? în Registrul Special al Judec?toriei Sectorului 1, Partea A – Asocia?ii, Sec?iunea I, sub nr. 75/16.06.2016, reprezentat? prin Laura Mu?at, în calitate de membru fondator, cu punctul de lucru pe Strada Alexandru Constantinescu, nr. 19, demisol.

Website-ul Fiesta del Cine (www.fiestadelcine.net) proceseaz? ?i stocheaz? date cu caracter personal în UE, respectând Regulamentul General de Protec?ie a Datelor – GDPR (Regulament (UE) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. Directiva 95/46/EC a fost înlocuit? începând cu 25 Mai 2018. Aceast? declara?ie este conform? cu GDPR ?i prin urmare ?i cu Directiva 95/46/EC ?i cu regulile na?ionale valabile pân? la 25 Mai 2018.

Datele personale colectate de ADFR prin website-ul Fiesta del Cine sunt procesate într-o manier? legal?, corect? ?i transparent?. Colectarea este adecvat?, relevant? ?i limitat? la informa?iile necesare scopului proces?rii.

Datele pot fi accesate de c?tre persoanele vizate, actualizate sau ?terse la solicitarea utilizatorilor. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a restric?iona procesarea datelor. Toate datele personale vor fi p?strate confiden?ial ?i stocate securizat.

Datele personale vor fi p?strate într-o form? ce permite identificarea persoanei vizate ?i pentru o perioad? nu mai lung? decât cea în care datele personale sunt procesate.

Datele personale

Date personale înseamn? orice informa?ie care poate fi legat? de o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informa?ii directe sau indirecte (?i anume utilizate în leg?tur? cu alte date) ce se refer? la persoana subiect, cum ar fi nume, data de na?tere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Website-ul Fiesta del Cine colecteaz? urm?toarele date personale: nume ?i prenume, email, num?r de telefon ?i email, date colectate prin intermediul Formularului de Rezerv?ri. Utilizatorii pot opta pentru înscrierea în baza de date ADFR pentru a primi notific?ri despre activitatea ADFR (activitate desf??urat? prin intermendiul platformei Mailchimp).

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate ?i vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Accesul la datele personale este strict limitat echipei ADFR.

Utilizarea Cookie-urilor

Website-ul www.fiestadelcine.net utilizeaz? cookie-uri sau alte tehnologii similare pentru a îmbun?t??i experien?a utilizatorului, a analiza trenduri, urm?ri ?i în?elege interesul utilizatorului asupra website-ului ?i pentru a colecta informa?ii demografice despre vizitatori. Cookie-urile sunt mici fi?iere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urm?ri modul de utilizare ?i a înregistra preferin?ele. Cookie-urile noastre nu con?in informa?ii care pot indentifica persoane.

Colect?m urm?toarele tipuri de informatii: Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referin?e/ie?iri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru, sisteme de operare, data/ora ?i/sau seria de click-uri. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului.

Mai multe informa?ii despre utilizarea cookie-urilor g?si?i aici – link site

Divulgarea datelor personale

ADFR va divulga informa?ii personale dac? acest lucru este solicitat prin lege sau în cazul în care, în opinia noastr? de bun? credin??, o astfel de ac?iune este în mod rezonabil necesar? pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a r?spunde la orice preten?ii sau pentru a proteja siguran?a sau drepturile ADFR ?i a publicului ?i colaboratorilor asocia?iei.

Securitatea proces?rii

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica ?i men?ine m?suri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o re?ea, atât cât ?i împotriva oric?rei alte forme de procesare ilegal?.

Accesul ?i rectificarea sau ?tergerea datelor personale

Utilizatorul are dreptul de a solicita în orice moment accesul la datele personale, precum ?i rectificarea, ?tergerea sau restric?ionarea datelor colectate de site-ul www.fiestadelcine.net. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, precum ?i pentru a afla mai multe informa?ii despre cum acestea sunt stocate, v? rug?m s? ne contacta?i la office@romfilmdevelopment.org

E-mailuri de marketing

ADFR ?i Fiesta del cine va trimite e-mail-uri de marketing utilizatorilor înscri?i în bazele de date ale asocia?iei. Ace?tia se pot dezabona oricând, dând click pe link-ul de „Dezabonare” aflat în toate e-mail-urile trimise. Odat? dezabona?i, utilizatorii nu vor mai primi notific?ri din partea asocia?iei.

E-mailurile de marketing con?in informa?ii despre activitatea ADFR, evenimente ?i nout??i din industria filmului, precum ?i evenimente dedicate studen?ilor.

Date de contact

Asocia?ia de Dezvoltare a Filmului Românesc
Sediu social: B-dul Aviatorilor nr. 43, etaj 1, camera 7, sector 1, Bucure?ti
E-mail: office@romfilmdevelopment.org

 
 

Scroll to Top